Ние представляваме клиенти в широк кръг от сложни арбитражни и съдебни дела с висока стойност.

Както в арбитражните, така и в съдебните дела, ние водим делото с истинска отдаденост към каузата на нашите клиенти. Ние изготвяме оптимална процесуална стратегия и в процеса на нейното осъществяване ефективно организираме обемисти доказателствени материали и изготвяме убедителни устни и писмени адвокатски защити.

Арбитражни дела

Ние предоставяме съвети и процесуално представителство по всички въпроси, свързани с вътрешния и международния арбитраж.

По-точно, ние:

 • Водим преговори и изготвяме сложни арбитражни клаузи;
 • представляваме клиенти по арбитражни дела;
 • представляваме клиенти по дела за отмяна и по дела за признаване и изпълнение на арбитражни решения.

Ние не сме дружество, което покрай практиката си по съдебни дела участва от време на време и в арбитражни производства. Ние участваме в арбитражни производства непрекъснато и на национално ниво сме водещото адвокатско дружество в тази област. Ние имаме опит в арбитражни производства по арбитражните правила на Българската търговско-промишлена палата, Международната търговска палата в Париж (ICC), Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (ICSID) и Комисията на ОНН по международно търговско право (UNCITRAL).

Скорошен представителен опит1

 • Ние, заедно с „Уайт енд Кейс“ ЛЛП, успешно представлявахме Република България в делото “Плама Консорциум” Лимитид срещу Република България.Това арбитражно дело пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове (МЦРИС) се отнасяше за спор, произтичащ от Договора за енергийната харта и договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите като цената на иска надхвърляше 300 милиона долара. В окончателното си решение, арбитражният трибунал отхвърли иска на ищеца изцяло;
 • Ние, заедно с друго адвокатско дружество, успешно представлявахме ищеца в дело пред Арбитражния съд на Международната търговска палата в Париж във връзка със спор относно допълнителни плащания, произтичащи от договор за продажба на акции, където цената на иска надхвърляше 80 милиона евро;
 • Ние, заедно с “Уайт енд Кейс” ЛЛП, успешно представлявахме Република България в делото пред МЦРИС “Новера” АД и други срещу Република България. Делото е свързано със спор относно концесия за събиране на отпадъци и почистване на улиците;
 • Ние, заедно с друго адвокатско дружество, успешно представлявахме ответник в дело пред Арбитражния съд на Международната търговска палата в Париж във връзка със спор относно твърдяно нарушаване на договор за продажба на промишлено оборудване. Исковете срещу нашия клиент, надхвърлящи 18 милиона евро, бяха отхвърлени;
 • Ние, заедно със “Сидли Остин” ЛЛП,  успешно представлявахме Република България в дело по Арбитражните правила на УНЦИТРАЛ “СТ-АД” ГмбХ срещу Република България. Исковете срещу нашия клиент, надхвърлящи 50 милиона евро, бяха отхвърлени;
 • Ние, заедно с “Уайт енд Кейс” ЛЛП, успешно представлявахме Република България в делото пред МЦРИС “ЕВН” АГ срещу Република България. Делото е свързано със спор относно разпределение и доставка на електрическа енергия. Исковете на стойност повече от 800 милиона евро бяха напълно отхвърлени;
 • Ние, заедно с друго адвокатско дружество, успешно представлявахме хърватско дружество в производство по признаване и изпълнение на арбитражно решение на стойност повече от 1.5 милиона долара;
 • Ние, заедно с „Арнолд енд Портър“ ЛЛП успешно представлявахме Република България в делото пред МЦРИС „Държавен Фонд за Общи Резерви на Султаната на Оман“ срещу България;
 • Ние, заедно с „Уайт енд Кейс“ ЛЛП, успешно представлявахме Република България в УНЦИТРАЛ арбитражно прозводство свързано с възможна експроприация на стойност от 60 милион евро;
 • Ние, заедно с „Уайт енд Кейс“ ЛЛП представляваме Република България в делото пред МЦРИС „Енерго-Про“ а.с. срещу България“. Делото е свързано с разпределение и доставка на електроенергия;
 • Ние, заедно с „Арнолд енд Портър“ ЛЛП представляваме Република България в делото пред МЦРИС „ЧЕЗ“ а.с. срещу България. Делото е свързано с разпределение и доставка на електроенергия;
 • Ние, заедно с „Уайт енд Кейс“ ЛЛП представляваме Република България в делото пред МЦРИС „ЕйСиЕф Ринюуабъл Енерджи“ Лимитид срещу България;
 • Ние, заедно с „Уайт енд Кейс“ ЛЛП представляваме Република България в делото пред МЦРИС Моти Рамот и Рами Леви срещу България;

Съдебни дела

Ние предоставяме съвети и процесуално представителство по всички въпроси, свързани с търговски съдебни дела.

Ние редовно се явяваме пред българските първоинстанционни съдилища, апелативни съдилища и Върховния касационен съд и имаме значителен опит по търговски дела, разглеждани от тях.

Освен това, ние имаме богат опит с въпроси, свързани с международни дела, като международна компетентност на съда, призоваване за процес в чужбина, събиране на доказателства в чужбина, успоредни производства, признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения. Ние имаме задълбочени познания и често работим по Регламент Брюксел I (ЕО) № 44/2001 от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилищата на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела, Хагска конвенция от 15 ноември 1965 г. относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела, Хагска конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

Скорошен представителен опит

 • Апелативният съд за втори окръг на САЩ потвърди решението на Федералия съд на САЩ за Южния район на Ню Йорк и отхвърли молбата на Зееви Холдингс Лимитид за признаване и изпълнение на УНЦИТРАЛ арбитражно решение срещу България от 2006 г. В делото пред федералните съдилища на САЩ, г-н Лазар Томов представи експертни мнения по въпроси на бълграското право и правна система. Решенията на американските съдилища се основават до голяма степен на неговите мнения.
 • Ние, заедно с друго адвокатско дружество, успешно представлявахме клиент в сложно съдебно дело, произтичащо от договор за покупка на акции, където цената на исковете възлизаше на няколко милиона български лева.
 • Ние успешно представлявахме ответника в сложно съдебно дело, свързано с договор за строителство.
 • Ние успешно представлявахме клиент в сложно съдебно дело, свързано с действителността на особен залог

 Чл. 8, ал. 3 от Етичния кодекс на адвоката на Висшия адвокатски съвет не позволява на адвокатите да обявяват имената на клиентите си. Ниe не споделяме виждането, че обявяването на имената на клиентите ни е неетично, но за разлика от други адвокатски дружества спазваме правилото.