Ние консултираме и представляваме клиенти в широк кръг от сложни национални и международни сделки с висока стойност като ги структурираме, водим преговори по тях и изготвяме необходимите договорни документи по тях.

Нашата договорна практика е основана на:

 • Умение да идентифицираме и разберем бизнес целите на нашите клиенти, както и регулаторната и данъчна рамка на сделката, и на тази основа да изградим най-оптималната структура за нея;
 • Отлични умения за водене на преговори и изготвяне на договорни документи;
 • Задълбочено разбиране на международните инструменти, които регламентират международните сделки, като Регламенти Рим I и II относно приложимото право, Принципите за международните търговски договори на УНИДРОА (UNIDROIT),  Виенската конвенция за продажба на стоки (CISG), Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), Конвенцията за договора за международен сухоземен превоз на стоки (CMR), договорите на Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), договори – модели и клаузи-модели на Международната търговска палата, както и стандартните международни договорни практики, които са свързани с финансовите и дружествени сделки.
 • Способност да организираме бързо екип от специалисти в различни правни области, който да работи по отношение на всички аспекти на сделката ефективно и навременно. В случай, че обхвата на сделката е извън границите на ресурсите ни, ние използваме нашите дългогодишни установени връзки с признати специалисти от други дружества, за да предоставим на клиентите цялостна услуга.

Общи търговски сделки

 Нашата практика в тази област включва:

 • Покупко-продажба на стоки и оборудване;
 • Търговско представителство и дистрибуция;
 • Транспорт;
 • Строителство;
 • Акредитиви и банкови гаранции.

Финансови сделки

Нашата практика в тази област обхваща:

 • Договори за заем – от името на заемодатели и заемополучатели ние структурираме, водим преговори и изготвяме договорни документи по широк кръг от заеми, като например структурирани заеми, срочни и револвиращи банкови заеми, финансиране на вземания, неформални писма за заеми и краткосрочни договори за заеми.
 • Финансиране на активи и лизинг – ние консултираме финансови институции и техните бизнес клиенти във връзка с финансирането на всички видове производствени съоръжения и транспортни средства.
 • Учредяване и принудително изпълнение на обезпечения – ние структурираме, водим преговори и изготвяме договорни документи за широк кръг от обезпечения, като ипотеки, гаранции, особени залози на активи, сметки, акции, и други форми на обезпечение. Ние също консултираме и във връзка с принудително изпълнение или прекратяване на съществуващи обезпечения.
 • Покупко-продажба на дълг и други вземания.
 • Въпроси между кредиторите – ние структурираме, водим преговори и изготвяме договорни документи по споразумения между кредитори, включително главни кредитори, мецанин и необезпечени кредитори.
 • Дългово преструктуриране – ние съветваме относно всички аспекти на дългово преструктуриране, включително по въпроси на търговското оздравяване и търговската несъстоятелност.
 • Проектно финансиране.

Дружествени сделки

Нашата практика в тази област включва:

 • Сливания и придобивания – ние консултираме стратегически инвеститори, а също така хедж фондове и частни инвеститорски фондове, във връзка с придобиване и продажба на акции и активи, триъгълни сливания, мениджърски изкупувания и други придобивания чрез заем. Ние консултираме във връзка с всички аспекти на сделките по придобивания и сливания, включително структуриране, правен анализ, учредяване на специално дружество с цел придобиване, водене на преговори, изготвяне на писмо за ангажимент, договор за конфиденциалност, договор за продажба на акции, контрол на сливанията и други регулаторни въпроси, както и въпроси след приключването на сделката от рода на обезщетения и ескроу;
 • Джойнт-венчър и стратегически съюзи. Ние консултираме във връзка с всички аспекти на джойнт-венчърни споразумения, включително при учредяването на джойнт-венчър дружеството, водене на преговори и изготвяне на договора между акционерите и подаване на изискуемите заявления във връзка с правото за защита на конкуренция.

Скорошен представителен опит1

 • Правни съвети на Република България във връзка с емитирането на международни облигации в размер на 1.493 милиарда евро през 2014г. Това беше най-голямата финансова сделка на държавата за годината. Облигациите бяха успешно пласирани при лихва от 2.95%.
 • Правни съвети на Република България във връзка с емитирането на международни облигации в размер на 950 милиона евро през 2012 г. Това беше първата емисия на България на облигации на международните капиталови пазари от 2002 г. насам. Облигациите бяха успешно пласирани при лихва от 4.25%.
 • Съветвахме и представлявахме Република България в аспектите от търговското право по международен проект за нефтопровод.
 • Правен анализ и цялостна правна консултация на американски фонд на частни инвеститори във връзка с придобиването на мажоритарно акционерно участие в българско дружество.
 • Правен анализ, заедно с „Ботева и Кантутис“, за италианска банка във връзка с придобиването на българска банка.
 • Правни съвети на френски производител на индустриално оборудване във връзка с преструктурирането на бизнеса му в България.
 • Правни съвети на аржентински производител на съоръжения за газ-станции, работещи с природен газ под налягане, във връзка с установяването на дистрибуционна мрежа в България.
 • Правни съвети на турски производител на хартия във връзка с преструктурирането на бизнеса му в България.
 • Правни съвети на български фонд на частни инвеститори във връзка с неговите придобивания.
 • Правни съвети на българско дружество, търговец на едро на строителни материали, във връзка с преструктуриране на бизнеса му в България и изготвяне на договори за дистрибуция.
 • Правни съвети на българско дружество относно договорите, които трябва да сключи във връзка с транспортната и спедиторската му дейност в България.

Чл. 8, ал. 4 от Етичния кодекс на адвоката на Висшия адвокатски съвет не позволява на адвокатите да обявяват имената на клиентите си. Ние не споделяме виждането, че обявяването на имената на клиентите ни е неетично, но за разлика от други адвокатски дружества спазваме правилото.