Ние предоставяме правни съвети на клиенти по търговски аспекти на международното публично право и правото на Европейския съюз.

По отношение на международното публично право нашата практика обхваща:

 • отговорност на държавата;
 • държавен имунитет;
 • двустранни и многостранни договори за защита на чуждестранните инвестиции;
 • тълкуване на международни договори.

По отношение на правото на Европейския съюз нашата практика включва:

 • контрол на обединенията на предприятия и други въпроси, свързани с конкуренцията;
 • държавни помощи;
 • обществени поръчки;
 • вътрешния пазар;
 • валутен съюз.

Скорошен представителен опит1

 • Правни съвети на суверенна държава относно държавния имунитет.
 • Многократно сме съветвали Република България по въпроси свързани с тълкуване и прекратяване на международни договори.
 • Съветвахме и представлявахме Република България в аспектите от международното публично право по международен проект за нефтопровод.
 • Правни съвети на българско дружество относно структурата на чуждестранните му инвестиции така че те да бъдат максимално защитени от съответните договори за взаимно насърчаване и защита на инвестициите.
 • Правни съвети на българска ИТ компания по отношение на законодателството и практиката на Европейския съюз относно възлагането на обществени поръчки от държавата и държавните органи на дружества, в които държавата или държавните органи имат мажоритарно участие (in-house ordering).
 • Представляваме клиенти в две сложни дела за държавна помощ пред Европейската Комисия.

Чл. 8, ал. 4 от Етичния кодекс на адвоката на Висшия адвокатски съвет не позволява на адвокатите да обявяват имената на клиентите си. Ние не споделяме виждането, че обявяването на имената на клиентите ни е неетично, но за разлика от други адвокатски дружества спазваме правилото.